Regulamin Fotobudki 360

Regulamin użytkowania Fotobudki 360


1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z urządzenia (fotobudki 360) będącego
  własnością Wynajmującego.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://imprezomania.pl w sposób umożliwiający
  Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2. Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 2. Wynajmujący – Mateusz Chmiest, Międzygórze 26, 32-329 Bolesław
 3. Fotobudka 360 – zautomatyzowane urządzenie, które wykonuje krótkie nagrania.
 4. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, wynajmująca fotobudkę 360.
 5. Użytkownik – osoba pełnoletnia, korzystająca z urządzenia (fotobudki 360).
 6. Użytkowanie – oznacza wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu nagrań (w tym utrwalanie wizerunku swojego
  i innych) za pomocą fotobudki 360, pozowanie do nagrań, korzystanie z gadżetów, przebrań udostępnionych przez
  Wynajmującego oraz inne czynności z tym związane.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin wynajmu i użytkowania fotobudki 360.

3. Warunki korzystania z Fotobudki 360

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze fotobudki 360 pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
  czynności prawnych.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze fotobudki 360 za pośrednictwem osób upoważnionych do
  działania w jego imieniu.
 3. Korzystanie z fotobudki 360 jest dobrowolne i odbywa się na zasadach wynikających z dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. . Użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone przy okazji korzystania z FOTOBUDKI 360, co oznacza odpowiedzialność zarówno za szkody będące konsekwencją uszkodzenia samej FOTOBUDKI 360, jak i panelu sterowania FOTOBUDKI 360.
 5. Użytkowanie fotobudki 360 oznacza zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Wynajmującego
  oraz Najemcę, chyba że w umowie najmu widnieje zapis o braku zgody.
 6. Zgoda obejmuje wykorzystanie, publikacje, rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem
  dowolnego medium w celu zarobkowym lub innym, a w szczególności publikacje na portalach społecznościowych.
 7. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika.

4. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
  osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw
  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla miejsca działalności Wynajmującego sąd
  powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 do odwołania.
Scroll to Top